บจก.ชลิต อินดัสทรี จัดกิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

C-200515030067
Share