บทความเรื่อง สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต ช่วยวิกฤติขาด “เลือด”
สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต