เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้และถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้