นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบเงิน เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านโพนป่าแดง อ.เมือง ที่ประสบอัคคีภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน