ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบชุดป้องกัน PPE จากคุณทศพร ศรีตุลา เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รพ.จุฬาฯ