นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข