นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.แม่เหาะ และ ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน
นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย