นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง
นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง