หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิฯให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ให้บริการด้านทันตสุขภาพ