สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี