นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้พืชใบยาสูบชนิดพิเศษในการสร้างโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์
นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19