คุณเกศริน สมันตรัฐ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด เพื่อนำไปช่วยสถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
อุปกรณ์ทางการแพทย์