สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.ขอนแก่น
ครัวพระราชทาน

(1.2)C-200616004003
(1.3)C-200616005082
(1.4ปC-200616021029