รองนายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี และคณะกรรมการกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
กิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย