วันอานันทมหิดล กษัตริย์ผู้ทรงส่งเสริมแพทยศาสตร์ไทย
วันอานันทมหิดล

(8.2)C-200609040065