ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค และของจำเป็น บรรจุใส่ตู้ปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค บรรจุใส่ตู้ปันสุข