นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด