เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน