กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ บริษัท โตโยโก ประเทศไทย ร่วมสร้างบ้าน ตางโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ชุมชนของเหล่ากาชาด จ.ระยอง
โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ชุมชนของเหล่ากาชาด จ.ระยอง