นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เติม “ตู้ปันสุข” ที่ ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค