ไบเออร์ไทย มอบผลิตภัณฑ์ บีแพนเธน เซนซิเดิร์มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ