นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการปฏิบัติการ quick win 90 วันสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บวร” สู่ชุมชน
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร