บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
(CP) มอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ