คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค