สภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์จาก “ไทยเบฟ”ลอตที่ 2 ส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ป้องกัน COVID-19
สภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์จาก “ไทยเบฟ”