ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะพระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะ