บจก. เอเชีย แค็บ จัดส่งรถแท็กซี่พร้อมพนักงานขับรถ ให้บริการแก่บุคลกรทางการแพทย์สนับสนุนการทำงานต้านโควิด-19
บจก. เอเชีย แค็บ จัดส่งรถแท็กซี่พร้อมพนักงานขับรถ ให้บริการแก่บุคลกรทางการแพทย์สนับสนุนการทำงานต้านโควิด-19

(22)I-I200501000071