นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค