นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เยี่ยมพระภิกษุ-สามเณร พร้อมมอบหน้ากากอนามัย
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบหน้ากากอนามัย