กษมน กิติอำพน ร่วมบริจาคชุด PPE ให้ รพ.จุฬาฯ
กษมน กิติอำพน ร่วมบริจาคชุด PPE ให้ รพ.จุฬาฯ
จ/