นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง