คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562
คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน