นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นผู้ป่วยติดเตียง
นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้ประสบอุบัติ