รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา รับมอบแท็งก์น้ำดื่มจาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่
รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา รับมอบแท็งก์น้ำดื่มจาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

C-200312009144