ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดเครื่องนอนจากสำนักงานเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส
ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ