รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2563

C-200229020005