มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” ป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ

C-200227005011
C-200227012089