บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช
บริจาคเงินสมทบทุนเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา