รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด จ.ยโสธร
รองนายก อบจ.ยโสธร นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด