เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงดูเด็ก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 0-6 ปี
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

C-190528021038