นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบบ้านกาชาด ในโครงการ “สร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

C-200215009156