ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงมาตรการรับมือโรคอุบัติใหม่
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา