เอไอเอส มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยมีนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

C-200214017007