นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล