“โรคฮีโมฟีเลีย…เลือดออกง่ายหยุดยาก”
“โรคฮีโมฟีเลีย...เลือดออกง่ายหยุดยาก”