นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนา
นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นฟู