ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี ผู้ตรวจพบและยืนยัน “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.63 และส่งข้อมูลสู่สากล
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่