นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ