เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต
เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
15