เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับมอบเงินเพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ ในงาน “Once a Year”

C-200114009152